Navigationsvarningar


MSI - Maritim SäkerhetsInformation

Maritim säkerhetsinformation (MSI) är ett begrepp som omfattar navigationsvarningar, meteorologiska varningar och prognoser samt annan brådskande sjösäkerhetsinformation. Det är viktigt att fartyg till sjöss kontinuerligt kan ta emot MSI samt att fartyg i hamn innan avgång inhämtar och tar del av relevant MSI.

Rapportering

Vid akut fara för liv: Ring 112, alternativt kontakta ”Sweden rescue” på VHF kanal 16. Det är viktigt att faror till sjöss rapporteras till Sjöfartsverket så att informationen når ut till andra sjöfarare, till exempel genom en navigationsvarning. Exempel på faror till sjöss:
  • Släckta fyrar
  • Sjömärken som är skadade eller saknas
  • Drivande föremål
Akuta faror rapporteras lämpligast till Sjöfartsverkets central ”Sweden traffic” via telefon eller VHF. Se kontaktuppgifter nedan. Felaktigheter i sjökortsprodukter som observeras kan meddelas via formuläret ”Rapportera faror och fel”.

Utsändning

I svenska farvatten sänds MSI via VHF och/eller NAVTEX, samt MF-telefoni (gränsvåg). Det är Sjöfartsverkets central ”Sweden traffic” som är ansvariga för utsändning av samtliga navigationsvarningar. Väderinformation, meteorologiska varningar och prognoser, tillhandahålls av SMHI. Visningen av varningar på Sjöfartsverkets webbplats ska ses som ett komplement till utsändningarna, och är inte officiella sättet att tillgodose sig MSI.

Local Warnings

De navigationsvarningar som enbart berör inomskärs farvatten, hamninlopp och hamnområden benämns "Local Warnings" och sänds via VHF. VHF är ett radiosystem som bygger på röstkommunikation. VHF har begränsad räckvidd, därför åtgår ett stort antal sändare till att täcka svenska farvatten, se "Svensk Kustradiokarta".

Coastal Warnings

Navigationsvarningar som berör farvatten utomskärs benämns "Coastal Warnings". Det är endast "Coastal Warnings" som sänds på NAVTEX. NAVTEX når långt ut till sjöss. Hela Östersjöområdet täcks av fyra sändare. Ombord på fartyg skriver NAVTEX-mottagare vanligen ut varningar på en pappersremsa eller visar texten på en bildskärm.

Klassning av varningar

Important

Varningar av akut karaktär benämns ”important” och sänds ut så fort som möjligt efter att information kommit Sjöfartsverket till kännedom. Varningen sänds därefter ut var 4:e timme, såväl på VHF som NAVTEX, så länge den är gällande.

Routine

Mindre brådskande varningar benämns ”routine”. Dessa varningar sänds endast vid de schemalagda utsändningarna var 4:e timma.

Internationellt samarbete

Världen

Det internationella samarbetet med MSI styrs av IHO (International Hydrographic Organisation). När det gäller MSI hanteringen så är världens havsområden indelad i ett antal NAVAREAs. Länk I alla kuststater finns en myndighet som fungerar som ”National Coordinator”. Den rollen innefattar ansvarar för att navigationsvarningar utfärdas och förmedlas till sjöfarten.

Östersjön

Östersjöregionen tillhör NAVAREA I. Storbritannien är ansvarig för hela NAVAREA I, men Östersjöområdet har ett eget samarbete i undergruppen "Baltic Sea sub-area". Sverige är koordinator för Östersjöområdets MSI hantering, och ansvarar för NAVTEX-utsändningar för alla länder inom Östersjöområdet. Även detta ombesörjs av Sjöfartsverkets central ”Sweden traffic”. Det innebär att alla länder runt Östersjön skickar sina Coastal Warnings till Sweden traffic för utsändning via NAVTEX. Därför dyker det även upp utländska varningar i listan över NAVTEX varningar. Varningar som benämns ”Baltic Sea Navigational warning” berör flera länders vattenområde.

Kontaktinformation

NAVAREA I: navwarnings@ukho.gov.uk Baltic Sea sub-area: swedentraffic@sjofartsverket.se